Obudzimy potencjał
Twojego produktu

Idealnie
zajmiemy się
Twoimi
produktami

Przed wprowadzeniem produktu sprawdzamy rynek i jego zapotrzebowanie. Przygotowujemy i przedstawiamy ofertę, prowadzimy negocjacje według wspólnie ustalonych wytycznych, wspieramy przy przygotowaniu dokumentacji sprzedażowo-kontraktowej. Pomagamy w awizacji dostaw, wykonujemy storechecki. W przypadku reklamacji kontaktujemy się z konsumentami i działami jakości. Twój sukces jest także naszym sukcesem.

Wprowadzamy produkt
w krótkim
czasie

Przez ponad 15 lat wprowadziliśmy ponad 550 produktów na rynki niemieckojęzyczne i rynek polski. Wypracowaliśmy model biznesowy, który pozwala nam na szybkie sprawdzenie potencjału produktu na danym rynku (3-6 miesięcy). W przypadku pozytywnej oceny tego potencjału efektywnie uruchomiamy działania, które umożliwią wprowadzenie produktu na rynek. Taki model pozwala nam na szybkie osiągnięcie celu przy zachowaniu wszystkich procedur i profesjonalnego podejścia.

Jesteśmy
sprawdzonym partnerem
biznesowym

Dzięki nam Twoje produkty mogą trafić do kilkudziesięciu marketów i drogerii w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i w Polsce. Zajmujemy się kompleksową obsługą całego procesu wprowadzania produktów do sprzedaży i wspieramy Cię na każdym kroku. Współpracując z nami, korzystasz z naszego bogatego doświadczenia i międzynarodowych kontaktów.

Skontaktuj się z nami i nawiążmy Współpracę

Szukamy ciekawych i innowacyjnych produktów o międzynarodowym potencjale pod względem receptur i opakowań. Jesteśmy zainteresowani produktami BIO i VEGAN odpowiadającymi aktualnym trendom zdrowego odżywiania i bazującymi na naturalnych składnikach. Stawiamy na produkty w ekologicznych opakowaniach (ECO LABEL, BlauerEngel, Gelber Sack – nice to have) oraz na producentów, których zakłady posiadają certyfikaty IFS (wymóg konieczny), BRC, ISO i GMP (opcjonalnie). Chcesz, aby Twoja marka podbiła rynek niemieckojęzyczny? Skontaktuj się z nami i nawiążmy współpracę.

Regulamin KONKURSU "SER I CZEKOLADA"

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!!!

REGULAMIN KONKURSU „SER I CZEKOLADA”

(dalej zwany: Regulaminem)

CZAS AKCJI:

ZASADY: Połącz ser i czekoladę w pysznym przepisie!

NAGRODY: 3 x ZESTAW pralin Unitopia

ROZDZIAŁ I: WSTĘP

1. Organizatorem Konkursu „SER I CZEKOLADA” zwanego dalej Konkursem jest GP FMCG SP. Z O.O., NIP: 9292063436, KRS: 0000898652 zwana dalej Organizatorem.

I.2. Konkurs rozpoczyna się … i trwa do końca dnia … . Konkurs jest przeprowadzany w celach promocyjnych.

I.3. Wyłonienie laureatów przez jury wybrane przez Organizatora nastąpi najpóźniej do 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia konkursu.

I.4. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, która dokona Zgłoszenia, o którym mowa w rozdziale drugim niniejszego Regulaminu (zwana dalej: Uczestnikiem) w czasie trwania Konkursu (patrz pkt II.2).

I.5. Konkurs polega na nagrodzeniu Uczestników, którzy prześlą Organizatorowi poprawne merytorycznie i najbardziej kreatywne Zgłoszenia będące realizacją Zadania Konkursowego: „Połącz SER i CZEKOLADĘ… w jednym przepisie”. Zgłoszenia mogą być treścią serenady lub obrazkiem komiksu z własnoręcznie naniesioną w dymku treścią serenady. Zgłoszenia mogą mieć dowolną treść: tekstową, rysunkową, filmową, zdjęciową, itp. Zgłoszenie wysyłane jest wyłącznie w formie komentarza pod konkursowym postem zamieszczonym na oficjalnym fanpage’u Uczta KoneSERa w portalu Facebook:

https://www.facebook.com/UcztaKoneSERa

I.6. Informacje na temat Konkursu udostępniane są za pośrednictwem oficjalnego fanpage’a Uczty KoneSERa na Facebooku: https://www.facebook.com/UcztaKoneSERa

I.7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani współpracownicy GP FMCG SP. Z O.O., członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Konkursu. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, dzieci, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem.

ROZDZIAŁ II: ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

II.1. Biorąc udział w Konkursie, czyli dodając Zgłoszenie w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu (dostępną pod wskazanym w Poście Konkursowym linkiem) i akceptuje w pełni jego postanowienia.

II.2. Uczestnik dokonuje Zgłoszenia do Konkursu używając natywnej funkcji komentarza w portalu Facebook, czyli: dodając komentarz tekstowy lub ze zdjęciem, realizujący Zadanie Konkursowe opisane w Poście Konkursowym pod linkiem bit.ly/SERICZEKOLADA. Komentarze dodane pod innymi postami na fanpage’u Uczta koneSERa nie będą brane pod uwagę w procesie wyłaniania Zwycięzców.

II.3. Zgłoszenia należy dokonać w okresie trwania Konkursu. Data i godzina Zgłoszenia to data, jaka znajduje się w opisie Facebookowego komentarza. Zgłoszenia z godziną i datą niemieszczącymi się w granicach czasu trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę w wyborze Zwycięzców.

II.4. Zgłoszenia z profili fikcyjnych, nieosobowych (np. profili firmowych, fanpage’ów), zdublowanych i jakkolwiek inaczej naruszających regulamin portalu Facebook, nie będą brane pod uwagę w wyłanianiu Zwycięzców. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji profili, a co za tym idzie – wykluczania profili, co do których ma wątpliwości (np. istnieje uzasadnione podejrzenie, że profil jest fikcyjny) i usuwania Zgłoszeń, które jego zdaniem w jakikolwiek sposób naruszają regulamin Konkursu lub regulamin portalu Facebook, bez powiadamiania o tym autora Zgłoszenia. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

II.5. W trakcie trwania Konkursu Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, czyli: dodać dowolną liczbę komentarzy, niemniej jednak jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.

II.6.A. Każdy Uczestnik zgłaszając Zadanie Konkursowe (dalej także „Utwór”) do Konkursu oświadcza, że jest jego autorem oraz posiada prawa autorskich do Utworu, który został użyty w Konkursie z zastrzeżeniem ust. II. 6. B. poniżej. W przypadku, gdy Uczestnik użył przy tworzeniu Zadania Konkursowego utworów cudzych, Uczestnik ten oświadcza również, że posiada zgodę autora na użycie tych utworów, jak również, że zgłoszenie tego utworu zależnego oraz Utworu do Konkursu nie narusza praw osób trzecich.

II.6.B. Zgodnie z art. 921 § 3 k.c. Organizator zastrzega, iż nabywa prawa autorskie do Utworu z chwilą wydania Nagrody. Na mocy niniejszego postanowienia, Uczestnicy będący z momentem przekazania nagrody, przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Utworu, którego użyli w Konkursie, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

II.6.C. Ponadto, nagrodzeni Uczestnicy udzielają Organizatorowi zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Utworu, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.

II.6.D.   Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać Utwór oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem autorów.

II.6.E. Wydana Nagroda uzyskana w Konkursie stanowi wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do utworu oraz za udzielenie stosownych zezwoleń, o których mowa w ustępie II. 6. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje żadne odrębne wynagrodzenie.

II.6.F. Co do Utworów Uczestników
nienagrodzonych, z momentem zgłoszenia tych Utworu w Konkursie udzielają oni Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z tych Utworów na polach eksploatacji wskazanych w ustępie II. 6. B. powyżej.

II.6.G. Uczestnik poprzez akceptacje Regulaminu wyraża także zgodę na publikacje swojego wizerunku uwiecznionego na Utworze autorstwa tego Uczestnika na stronie internetowej Organizatora przez czas nieokreślony. Jeżeli na Utworze, o którym mowa w zdaniu poprzednim uwieczniono także wizerunki innych osób, przez akceptacje Regulaminu Uczestnik oświadcza, że osoby te wyraziły zgodę na publikacje wizerunku w zakresie opisanym w zdaniu poprzednim.  Poprzez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem oraz właścicielem wysłanego przez siebie Zgłoszenia, oraz że przysługują mu wszelkie majątkowe i osobiste prawa autorskie do tego Zgłoszenia i materiałów w nim zawartych (dalej także jako „Utwór”). Uczestnik przystępując do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie ze zgłoszonego w Konkursie Utworu na następujących polach eksploatacji:

– w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

– w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

– zamieszczanie utworu na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych,

– używanie utworu w sieci Internet i Intranet,

– wykorzystywanie dla celów marketingowych w dowolnym zakresie, w tym także dla celów realizowanych za pośrednictwem mediów kampanii reklamowych w ramach prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej.

W przypadku stwierdzenia, że Zgłoszenie Uczestnika stanowi plagiat (w całości lub w części), dany Uczestnik będzie ponosił wobec Organizatora pełną odpowiedzialność odszkodowawczą. Utraci również prawo do otrzymania nagrody, a jeżeli nagroda została już wydana Uczestnikowi, podlega ona niezwłocznemu zwrotowi w stanie nienaruszonym, względnie, jeżeli nie będzie to możliwe Uczestnik obowiązany jest wypłacić Organizatorowi ekwiwalent pieniężny wydanej nagrody.

II.7. Jury wyłoni Zwycięzców Konkursu spośród wszystkich poprawnie zarejestrowanych i merytorycznych Zgłoszeń najpóźniej do 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Konkursu. Organizator zastrzega sobie możliwość do zmiany czasu trwania Konkursu.

II.8. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez natywną funkcję portalu Facebook albo poprzez wiadomość prywatną albo poprzez komentarz do dodanego przez nich komentarza, czyli Zgłoszenia Konkursowego.

II.9. W treści wiadomości prywatnej lub odpowiedzi na komentarz wysłanych za pośrednictwem portalu Facebook, Organizator wezwie Zwycięzcę do przekazania danych niezbędnych do odbioru nagrody, tj:

a. imię i nazwisko,

b. numer telefonu,

c. adres zamieszkania – ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość.

II.10. Organizator czeka na odpowiedź Zwycięzcy tydzień, czyli 7 dni kalendarzowych. Jeśli Organizator nie otrzyma od Zwycięzcy e-maila z deklaracją chęci otrzymania Nagrody i kompletem podaniem danych osobowych niezbędnych do wydania nagrody oraz zgodą na ich przetwarzanie w celu przesłania nagrody, dane Zgłoszenie zostaje wyeliminowane z listy Zwycięzców.

II.11. W przypadku wyeliminowania Zwycięzcy z listy nagrodzonych, jury wybiera inną pracę i kolejnego Zwycięzcę. Uczestnik ten zostanie powiadomiony o dołączeniu do listy nagrodzonych laureatów tą samą drogą, co pierwotny Zwycięzca i wezwany do przekazania swoich danych osobowych, zgodnie z pkt. II. 10 w ciągu tygodnia. W przypadku nieprzesłania poprawnie wypełnionej deklaracji w terminie również przez drugiego w kolejności Zwycięzcę, nagroda przepada na rzecz Organizatora.

ROZDZIAŁ III: NAGRODY

III.1. Organizator przyzna 3 nagrody (pula nagród wynosi 3):    

3 x ZESTAW PRALIN UNITOPIA (zestaw = 9 opakowań w 7 różnych smakach) 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NAGRÓD: 3 x 180,00 zł brutto

·     III.2. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

III.3. Nagrody zostaną wydane laureatom w ciągu 20 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora prawidłowo wypełnionej deklaracji, zgodnie z pkt II.10 Regulaminu.

III.4. Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez danego laureata w odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Organizatora.

III.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

III.6. Nagrody nie odebrane przez Zwycięzców podlegają przepadkowi na rzecz Organizatora.

III.7. W stosunku do Nagród ustala się dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości równej 1/9 wartości danej Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona jest na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznego, którego płatnikiem jest Organizator.
Dodatkowa nagroda pieniężna jest pobierana przez Organizatora jako płatnika podatku i nie jest wydawana Uczestnikowi.

ROZDZIAŁ IV: REKLAMACJE

IV.1. Uczestnicy mogą składać reklamacje w formie pisemnej, na adres siedziby organizatora: GP FMCG SP. Z O.O., ul. Kościelna 1A, 65-064 Zielona Góra z dopiskiem „SER I CZEKOLADA”. W treści reklamacji należy podać swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail użyty w Konkursie). Organizator zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację pisemnie w ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.

ROZDZIAŁ V: DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są wyłącznie w ramach i na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu – zgodnie z wymogami w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia danych, które zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), jak również zgodnie z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO (w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na zabezpieczeniu informacji w przypadku dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych).

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w formie wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie jego danych – które obejmuje przesłanie zgłoszenia konkursowego oraz – w przypadku laureatów- podanie danych osobowych niezbędnych do wydania nagrody.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz po jego zakończeniu (w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na zabezpieczeniu informacji w przypadku dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych) do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestników wobec Organizatora. Ponadto dane Uczestników, którzy są laureatami Konkursu – przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów podatkowych w związku z rozliczaniem Nagród w Konkursie.

6. Udział w Konkursie i tym samym podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, do rozstrzygnięcia Konkursu, wydania Nagród w Konkursie oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z Konkursem, jak również na potrzeby prowadzenia sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania lub zmieniania czy sprostowania, a także prawo do zażądania ich usunięcia ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez wysłanie email na adres: mail@gp-fmcg.eu

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu Uczestnikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego.

9. Administrator danych osobowych przekazuje dane Uczestników podmiotom, którym powierzył przeprowadzenie Konkursu oraz wysyłkę Nagród. Dane Uczestników mogą być przesłane podmiotom świadczącym usługi prawne w przypadku ewentualnych sporów na tle Konkursu. Dane mogą też być udostępnianie podmiotom upoważnionym do tego z mocy prawa.

ROZDZIAŁ VI: POZOSTAŁE

VI.21. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.